reklama

Úrazy elektrickým proudem vznikají nesprávným používáním a chybnou manipulací s elektrickými spotřebiči

Přibližně 7 % z úrazů elektrickým proudem končí smrtí. Úrazy elektrickým proudem tak nejsou pouze doménou průmyslových odvětví, nevyhnou se totiž ani kancelářským pracovištím. Více než dvě třetiny pracovních úrazů elektrickým proudem se přihodí v pásmu nízkého a středního napětí tzn. 220-400 V. Děje se tak často kvůli nesprávnému používání a chybnou manipulací s elektrickými spotřebiči.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Úrazy elektrickým proudem vznikají nesprávným používáním a chybnou manipulací s elektrickými spotřebiči (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

„Elementární zásadou je vyhýbat se při práci na elektrickém zařízení činnostem, pro které nemá pracovník dostatečnou kvalifikaci a školení. Než začnete pracovat na jakémkoliv elektrickém zařízení, nejdříve zkontrolujte, zda je v řádném, nepoškozeném a funkčním stavu. Dále nezasahujte do elektrického zařízení, neopravujte jej, neodstraňujte kryty ani záslepky a nedotýkejte se živých částí,“ říká Jiří Kuryviál, specialista BOZP.

Je také nutné nepoužívat elektrické spotřebiče, máte-li mokré ruce. Také striktně dodržovat manuály, návody, instrukce, místní provozní předpisy a jiné bezpečnostní pokyny a příkazy nadřízených k provozování jakéhokoliv elektrického zařízení. Návod k použití musí být k dispozici pro každé elektrické zařízení a zaměstnanci s ním musí být seznámeni.

Než začnete pracovat na jakémkoliv elektrickém zařízení, nejdříve zkontrolujte, zda je v řádném, nepoškozeném a funkčním stavu
i (Zdroj: SSI Group)
Než začnete pracovat na jakémkoliv elektrickém zařízení, nejdříve zkontrolujte, zda je v řádném, nepoškozeném a funkčním stavu

„Při osazování svítidel žárovkami, zářivkami nebo výbojkami používejte pouze doporučené typy v provedení o předepsaném nebo nižším výkonu. Nikdy se nepřibližujte, ani se nedotýkejte přetržených nebo spadlých kabelů elektrického vedení. Často podceňovaným faktem a příčinou mnoha nehod je, že si zaměstnanci na pracoviště přinášejí vlastní elektrické spotřebiče. Toto by měl zaměstnavatel, respektive odpovědný pracovník, pečlivě kontrolovat,“ upozorňuje Jiří Kuryviál.

Při používání spotřebičů a zařízení je také nutné používat výhradně prověřené, odzkoušené a zkontrolované prodlužovací šňůry. Pokud potřebujete na elektrickém zařízení vyměnit jakékoliv příslušenství, vždy tuto činnost provádějte ve vypnutém a odpojeném stavu. Dále nesmí být zakrývány, blokovány nebo zaprášeny ventilační otvory elektrických zařízení.

Je nutné nepoužívat elektrické spotřebiče, máte-li mokré ruce
i (Zdroj: SSI Group)
Je nutné nepoužívat elektrické spotřebiče, máte-li mokré ruce

„Pokud potřebujete přemístit jakékoli elektrické zařízení, nejdříve ho odpojte od elektřiny. Dbejte také na řádné umístění elektrických zařízení. Vlhko, teplo, výpary chemických látek nebo příliš malý odstup od jiných předmětů či konstrukčních prvků mohou zařízení poškodit nebo jej učinit nebezpečným, hrozí zde zejména riziko požáru,“ dodává Jiří Kuryviál, specialista BOZP.

Ohrožuje-li elektrické zařízení svým stavem bezpečnost, je nezbytné jej neodkladně vypnout a zajistit proti dalšímu používání, a to až do odstranění závady a konečného rozhodnutí revizního technika. Dále zařízení označit bezpečnostním značením „Porucha“ nebo „Mimo provoz“ nebo obdobným značením pro zákaz použití. Případný požár elektrických zařízení nikdy nehaste vodními ani pěnovými hasicími přístroji.

Při používání spotřebičů a zařízení je také nutné používat výhradně prověřené, odzkoušené a zkontrolované prodlužovací šňůry
i (Zdroj: SSI Group)
Při používání spotřebičů a zařízení je také nutné používat výhradně prověřené, odzkoušené a zkontrolované prodlužovací šňůry

Klíčovou povinností vedoucích či pověřených pracovníků je zajištění pravidelných kontrol a revizí elektrických zařízení.

Zdroj: SSI Group

Podívejte se, jak funguje chytrá elektroinstalace:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 14. 11. 2021, Autor: SSI Group (text a foto) Depositphotos (https://cz.depositphotos.com), ASPEN.PR s.r.o. (foto), Profil autora: Redakce